1. DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door bartgees.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en bartgees.com gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Dag: werkdag

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.

 

bartgees.com: De online winkel www.bartgees.com is een webshop van Bart Gees, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Kerkskendorp 41, 9451 Haaltert en nu met ondernemingsnummer 0429.067.622 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam "Bartgees.com".

 

 

 

          De klant kan Bartgees.com als volgt bereiken:

 

          - Telefonisch: 053832675

 

          - per -mail:  klantenservice@bartgees.com

 

          - per post Driehoekstraat 33, 9451 kerksken

 

 

 

 

 

2.  ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van bartgees.com in haar webwinkel en op alle tussen de consument en bartgees.com aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

De artikelen blijven eigendom van bartgees.com tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

 

De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

 

 

Overmacht

 

In geval van overmacht is bartgees.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen wegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

 

De prijs / verzendkosten

 

De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt. Vanaf €45 euro zullen geen verzendkosten aangerekend worden. Leveringen gebeuren enkel in België en Nederland.

 

Bartgees.com. verzendt enkel via DPD en Bpost

 

 

 

Wij hanteren volgende verzendkosten per land:

 

België -  € 4,95

 

Nederland - € 9.95

 

Gratis verzending vanaf €45 euro

 

 

 

Betaling

 

Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

 

Bancontact (mister cash)

 

Credit card (VISA, MasterCard,…)

 

iDEAL, Belfius Direct Net, ING Home Pay, KBC payment

 

Bartgees.com kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

In het geval dat met bartgees.com een betalingstermijn is afgesproken geldt dat – door het enkel verstrijken van deze termijn – de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, de wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

In geval van niet-tijdige betaling is bartgees.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

 

 

 

 

Levering

 

Bartgees.com verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 1-3 werkdagen vanaf de verzendbevestigingsmail.

 

Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, zal het verschil verrekend worden of wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.

 

Bartgees.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

Bart Gees bvba tracht de informatie op de website bartgees.com duidelijk en correct weer te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Bart Gees bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op bartgees.com

 

 

 

Garantie

 

 

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van

 

consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

 

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn

 

afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van  Bartgees.com via klantenservice@bartgees.com en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bartgees.com. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bartgees.com zo snel

 

mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van

 

ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig

 

gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te

 

zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 

 

 

 

Privacy policy

 

Vragen over uw gegevensverwerking?... Contacteer onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: mail. gees.bart@telenet.be - Tel. 053/832675

 

 

 

Algemeen

 

Bartgees.com respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. De huidige privacy policy legt uit hoe bartgees.com uw gegevens verzamelt en gebruikt. De policy verstrekt u trouwens informatie over de procedure die u dient te volgen. Zo informeert deze u over welke gegevens bartgees.com over u heeft geregistreerd en hoe u moet vragen om ze in het bestand te verbeteren of zelfs te laten schrappen. bartgees.com dankt u voor het vertrouwen dat u haar schenkt.

 

Bart Gees bvba respecteert de privacy van alle bezoekers van bartgees.com. Registratie op de bartgees.com-site is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Door te bestellen geeft de consument zijn toestemming om de persoonsgegevens van de consument te gebruiken.

 

Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gebruikt om aan de consument de voor de consument relevante informatie te verstrekken.

 

 

 

Gegevens verzameld door bartgees.com

 

Bartgees.com registreert de gegevens van haar klanten. In het algemeen betreft de registratie uw naam, voornaam, adres (en/of dit van het bedrijf), land eventueel telefoonnummer en/of uw e-mail adres. Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (BTW- nummer).

 

 

 

Gebruik van de gegevens door bartgees.com

 

Bartgees.com registreert de gegevens van de consumenten die haar contacteren. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

 

Deze gegevens worden gebruikt om u een gemakkelijke en vlotte toegang te bieden tot ons aanbod, om verzending en facturering mogelijk te maken en om de aanvraag te kunnen beantwoorden.

 

De gegevens van de consument worden uitsluitend gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening en voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument. .

 

Het door de consument verschafte e-mailadres zal nooit worden gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de consument inschrijft op onze nieuws- en promotiebrief. De consument kan te allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatiecode opvragen en wijzigen.

 

Wenst u geen informatie over onze activiteiten meer te krijgen per e-mail en/of wenst u geen informatie over onze activiteiten meer te krijgen welke ook het gebruikte medium is: laat het ons weten via klantenservice@bartgees.com

 

De informatie wordt slechts aan die derden verstrekt die door Bart Gees BVBA zijn ingeschakeld om de consument van de gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer de consument zijn gegevens invoert gaat deze hiermee akkoord.

 

De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is.

 

 

 

Toegang, verbetering en verwijdering van uw gegevens

 

De consument kan steeds:

 

toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens om ze te controleren

 

ons vragen om ze te verbeteren of bij te werken

 

ons vragen om die persoonlijke gegevens uit onze bestanden te schrappen

 

Hiervoor volstaat het om contact op te nemen met Bart Gees Bvba, Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken (Haaltert) tel. 0032 53 83 26 75.

 

Wij nemen de aansprakelijkheid op voor misbruik van uw persoonsgegevens veroorzaakt door tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen van onze website. Eventuele schade vergoeden wij hiervoor.

 

 

 

Informatie omtrent Cookies

 

Tijdens het  bezoek aan de site van bartgees.com, kan er informatie opgeslagen worden op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het mogelijk om een betere dienstverlening te bieden. Ze licht ons in over de taal die de consument koos voor de site.

 

Met de meeste internetbrowsers kan de consument de Cookies van de harde schijf verwijderen, blokkeren of vragen dat de browser de consument van zijn aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van de browser.

 

 

Copyright

 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bart Gees BVBA worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

 

 

 

Hyperlinks

 

Bartgees.com bevat hyperlinks naar websites van derde partijen. Bartgees.com heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Bart Gees bvba instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen bartgees.com en de exploitanten van deze websites.

 

 

 

Virussen en misdrijven

 

Bart Gees bvba onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

 

 

 

Geschillen

 

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, België, en dat de consument aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

 

 

3.  ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 

Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze ten titel van verbrekingsvergoeding 50 % van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder.

 

Behoudens andersluidende afspraak, dienen de goederen door de huurder op de voorziene data te worden afgehaald en terug aangeboden in de lokalen van de verhuurder en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de huurder. Het saldo van de huurprijs dient contant te worden vereffend op de voor afhaling/levering voorziene datum.

 

Indien de goederen op de voorziene datum niet worden afgehaald of indien het saldo niet contant wordt vereffend, is de huurder vervallen van het recht de goederen in huur te nemen en is het reeds betaalde voorschot ten titel van schadevergoeding verworven voor de verhuurder.

 

In geval de goederen laattijdig terug worden aangeboden, heeft de verhuurder ten titel van forfaitaire vergoeding het recht per dag vertraging 10 % van de huurprijs aan te rekenen en bij goederen – die per dag werden verhuurd – per dag vertraging de dagtarief aan te rekenen. Indien de goederen binnen de drie dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling niet worden terugbezorgd, heeft de verhuurder het recht benevens de vergoeding wegens laattijdigheid, tevens de verkoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 20 %, aan te rekenen aan de huurder.

 

Behoudens de bij aanvang van de huur schriftelijk vastgelegde opmerkingen, verklaart de huurder de goederen in een onberispelijke staat en zonder aanwijsbare gebreken te hebben ontvangen.

 

De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de gehuurde goederen. In geval van te herstellen beschadiging zullen de herstellingskosten aan de huurder worden aangerekend. In geval van verlies of niet te herstellen beschadiging zal de huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 20 %.

 

De hierboven bepaalde diverse forfaitaire (schade)vergoedingen kunnen cumulatief worden toegepast door de verhuurder.

 

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de verhuurde goederen aan goederen of aan de persoon, zo van de huurder als van derden. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht.

 

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

 

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Wanneer de consument een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

 

In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

 

 

 

 

 

4.  VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Bartgees.com is de online shop van Bart Gees BVBA

 

De algemene verkoopsvoorwaarden van Bart Gees BVBA zijn van toepassing. Alle prijzen in de shop zijn aangegeven inclusief 21% B.T.W.

 

Alle prijzen gelden als stukprijs tenzij anders meegedeeld in de detailfiche.

 

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Bart Gees BVBA en de consument, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast.

 

Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de consument.

 

Bart Gees BVBA is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

 

 

 

Bestellen

 

Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde consumenten. Een bestelling via de website geplaatst wordt per e-mail bevestigd en er wordt een aankoopovereenkomst gesloten tussen Bart Gees BVBA en de consument.

 

De consument kan de bestelling kosteloos annuleren tot hij de verzendbevestigingsmail heeft ontvangen. Bij een bestelling heeft de klant de tijd om de bestelling kosteloos te annuleren tot hij/zij de verzendbevestigingsmail ontvangt Na deze periode is de bestelling definitief. Bart Gees BVBA behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.

 

 

 

Reservaties

 

Artikels die besteld zijn met ‘betaling bij afhaling’ worden gereserveerd tot de opgegeven datum van afhaling. Eens de termijn verstreken is, moet de consument een nieuwe bestelling plaatsen om aanspraak te maken op deze artikels. Betaalde bestellingen krijgen steeds voorrang op niet-betaalde.

 

 

 

Af te halen artikelen

 

Bepaalde artikelen die wel op de website staan worden nooit verzonden. De consument zal deze artikelen komen afhalen in de winkel.

 

Worden nooit opgestuurd:

 

Verhuurkostuums

 

Balloncreaties

 

Vuurwerk, taartvuurwerk, knalvuurwerk,..

 

Rookbommen

 

Zij kunnen worden geleverd voor een kostprijs van 0,75€/km (incl. btw), heen en terug.

 

 

 

Leveringen

 

Indien de door de consument bestelde producten opgestuurd worden, worden er verzendingskosten boven de op de site vermelde artikelprijs aangerekend. De totale kost wordt aangegeven in het winkelmandje en de bestelling wordt vervolledigd nadat het verschuldigd bedrag is voldaan.

 

Leveringen worden uitgevoerd door:

 

Bpost en DPD: voor België (bestellingen via Bpost kunnen bij afwezigheid de dag nadien worden afgehaald in het dichtstbijzijnde postkantoor)

 

DPD: voor Nederland en de rest van EU (bij afwezigheid wordt het pakket gratis een tweede keer aangeboden, daarna kan de bestelling de dag nadien worden afgehaald in de dichtstbijzijnde DPD shop)

 

Bij artikelen die voorradig zijn, is de leveringstermijn circa 1 à 3 werkdagen indien uw bestelling voor 13u bij ons binnenkomt.

 

Bij artikelen die niet voorradig zijn, krijgt de consument binnen 3 werkdagen te horen op welke termijn het artikel kan geleverd worden. Als de leveringstermijn van niet voorradige artikelen niet naar wens is, kan de consument de bestelling zonder meer annuleren.

 

De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

 

 

 

Transportkosten

 

De verzendingskosten voor België bedraagt € 4,95 voor Nederland €9.95 ongeacht de grootte van het order tot een maximum van 30kg. Vanaf €45 is de verzending gratis.

 

Indien de bestelling het maximum gewicht overschrijdt, zullen wij via mail meedelen hoeveel extra transportkosten hieraan verbonden zijn. De extra kosten gaan net als een normale bestelling, vooraf moeten betaald worden.

 

 

 

 

 

Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

 

 

 

 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bartgees.com.

 

 

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant bartgees.com, Tel. 053/832675 of via email klantenservcie@bartgees.com, Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

 

 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.bartgees.com/retour. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

 

 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan bartgees.com heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bartgees.com, Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

 

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, €4 EUR komen voor rekening van de Klant.

 

 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bartgees.com zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 

 

 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

 

 

 

 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bartgees.com alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bartgees.com op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bartgees.com  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bartgees.com geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

 

 

 

 

 

 

Bartgees.com betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 

 

·        Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst. 

 

·        De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

·        De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

 

·        De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of ------        Hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

 

 

Zie ook website https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop

 

 

 

 

 

Retourneren

 

Het retourartikel moet goed verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden naar : Bart Gees BVBA Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken, België.

 

Indien een artikel defect is bij ontvangst, kan de consument deze binnen 7 werkdagen na levering omruilen.

 

In geval van retourneren zijn de verzendkosten ten laste van de consument. Enkel in geval van omruilen wegens defect of beschadigd betaalt Bart Gees BVBA de verzendingskosten terug aan de consument binnen de 30 dagen.

 

 

 

 

 

Klachten

 

Indien de consument klachten of vragen heeft omtrent door Bart Gees BVBA geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de consument een e-mail sturen naar klantenservice@bartgees.com

 

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onmiddellijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Wanneer de consument een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

 

In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten ombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumenten ombudsdienst bereiken via deze link:

 

https://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

 

 

5.  VERZENDPROCES

 

 

 

Stappen

 

Het verzendproces van bartgees.com verloopt via de onderstaande stappen:

 

De bestelling wordt zorgvuldig klaargemaakt in ons magazijn te Kerksken

 

De bestelling wordt samen met andere bartgees.com weborders opgehaald door Bpost of DPD.

 

De bestelling wordt samen met andere bartgees.com bestellingen door Bpost of DPD gesorteerd op basis van de postcodes.

 

De bestelling wordt door DPD of Bpost bezorgd op het door de consument opgegeven afleveradres

 

Controleer direct na ontvangst of de bestelling onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, zal u onmiddellijk contact opnemen met onze klantendienst om dit te melden.

 

 

 

Bezorgopties

 

De bestelling kan geleverd worden:

 

bij u thuis of op het werk

 

De bestelling kan op een ander adres worden geleverd dan het facturatie adres. Na aanmelding kan het order worden geplaatst en het leveringsadres toegevoegd. De adresgegevens kunnen steeds worden aangepast. Bij leveringen op een kantoor is het belangrijk dat het volledige adres wordt opgegeven met vermelding van de naam van het bedrijf en eventuele busnummer. Bij een onvolledig adres kan de post de aflevering weigeren.

 

Neem zo snel mogelijk contact op met onze klantendienst bij eventuele vragen of opmerkingen.

 

 

 

Levertermijnen

 

Bartgees.com verzendt zelf, dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 1-3 werkdagen vanaf de verzendbevestigingsmail.

 

Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.

 

Bartgees.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

Wij garanderen dat alle bestellingen die geplaatst worden vóór 13u tijdens de weekdagen op de dag zelf worden behandeld. Bestellingen die op vrijdag namiddag of in het weekend geplaatst worden, kunnen pas op de eerstvolgende werkdag behandeld worden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het plaatsen van uw bestelling. Ons volledige web team doet er alles aan om uw bestelling zo zorgvuldig en snel mogelijk te behandelen. Gelieve met onze klantendienst contact op te nemen

 

bij eventuele vragen of opmerkingen.

 

 

 

6. Bart Gees bvba CONTACTEREN

 

 

Bart Gees BVBA

 

Kerkskendorp 41

 

9451 Kerksken   België

 

Klantendienst:Tel : +32  53832675

 

Email :klantenservice@bartgees.com

 

BTW nummer: BE0429067622

 

Ondernemingsnummer 0429.067.622

 

RPR: Dendermonde

 

Download
Formulier_voor_herroepingsrecht
Modelformulier Herroeping.pdf
Adobe Acrobat document 408.3 KB
Download
Algemene Voorwaarden Opslaan/Afdrukken
Algemene voorwaarden Bartgees.com.pdf
Adobe Acrobat document 354.5 KB

Contact

Klantendienst:

Tel. 053832675

Mail. gees.bart@telenet.be

Openingsuren

Woensdag en Vrijdag van 14u tot 18u

Zaterdag van 13u30 tot 17u30

 

Betalen